Kamera bevakning

För att förebygga och utreda brott har Kraftpowercon Sweden AB bevakningskameror installerade.

Kamerabevakning och personuppgifter

Personuppgiftsansvar

Kraftpowercon Sweden AB, org.nr: 556344–3141 är personuppgiftsansvarig för dina
personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlas in

Våran utsida av fastigheten och entréer är utrustade med bevakningskameror med inspelning av bilder, aldrig ljud. I den mån en person på bildupptagningen är identifierbar utgör inspelningen en personuppgift.

Ändamålet med kamerabevakningen är att förebygga och utreda brott. Detta i syfte att öka tryggheten för våra medarbetare samt för att skydda våra tillgångar.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen av att förebygga, förhindra och/eller utreda brott. Det innebär att vi anser att våra intressen av att utöva kamerabevakning är proportionerliga och rimliga i förhållande till de risker som du som individ utsätts för till följd av behandlingen. I vår bedömning har vi beaktat hur
våra kameror är uppsatta. Kamerabevakning sker endast i den omfattning detta är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Inspelat material sparas som regel i maximalt 3 dygn. Om inspelat material har betydelse för en brottsutredning raderas materialet när utredningen är avslutad och inte längre är nödvändigt att spara ur bevishänseende.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med

Vi kan komma att dela inspelat material med polis och övriga brottsutredande myndigheter vid utredning av brott. I de fall vi överför dina personuppgifter till ett annat företag som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag i egenskap av personuppgiftsbiträde har vi nödvändiga avtal.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ut en kopia över de personuppgifter vi har lagrat. Du har även rätt att begära radering av personuppgifter. Vill du få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig eller utöva dina rättigheter kan du kontakta personuppgiftsansvarig. Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Personuppgiftsansvarigs kontaktuppgifter

Kraftpowercon Sweden AB
Postadress: Box 2102, 445 02 Surte
Telefon: 031-979700
Org.nr.: 556344-3141
Info@kraftpowercon.com